Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

05-05-2022 07:21

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 22 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Ngày 8 tháng 3 năm 2021, UBND huyện Định Hóa đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025.

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân nói chung và của công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện nói riêng về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Ảnh: Đồng chí Đặng Thái Bình - Phó chủ tịch UBND huyện trao cờ cho các đơn vị

đạt thành tích cao trong Hội thao.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc tuyên truyền phổ biến thường xuyên, liên tục, sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện. Tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện phát động; các ngày Kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước của tỉnh và huyện; kết quả của các phong trào thi đua, tác động của phong trào thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trên các lĩnh vực, làm cho tấm gương điển hình tiên tiến phát huy vai trò nêu gương, lan tỏa trong xã hội.

Hình thức tuyên truyền cũng được đa dạng như tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn, tuyên truyền lồng ghép qua các hội nghị sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra còn quy định cụ thể về đối tượng, tiêu chí tuyên truyền điển hình tiên tiến đối với tập thể, các nhân trên địa bàn huyện, việc phát hiện và bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, trách nhiệm của mỗi đơn vị trong công tác tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025./.

                                      

Ban biên tập

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1944076