Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch :

                                                                                

Họ tên: Trần Tiến Lâm

Email : lamtt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 4/3/1973

Số điện thoại : 01686169621

Lĩnh vực phuc trách :Nội vụ, GDĐT, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Văn hóa, TDTT,Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phó chủ tịch

                                                                        

Họ tên :Ma Văn Quyết

Email :quyetmv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 22/4/1977

Số điện thoại : 0944551504

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp, công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường

Tư pháp 

                              

Họ tên :Mông Đức Mạnh

Email : manhmd.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh :28/10/1991

Số điện thoại : 0986534285

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch

                           

Họ tên :Lê Thanh Bình

Email :binhlt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 3/11/1986

Số điện thoại :0982170501

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp - hộ tịch

Nội vụ

                            

Họ tên :Hoàng Trung Kiên

Email :kienht.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 11/3/1980

Số điện thoại:01664956998

Lĩnh vực phụ trách : Nội vụ

Giáo dục 

                            

Họ tên :Quán Văn Huế

Email :hueqv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 9/9/1984

Số điện thoại:0973199283

Lĩnh vực phụ trách :Giáo dục và đào tạo

Công chức Địa chính - Xây dựng NN - MT

                            

Họ tên: Hoàng Thị Luyến

Email :luyeht.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh :23/10/1981

Số điện thoại :0983265426

Lĩnh vự phụ trách :Giao thông vận tải

Công chức Văn phòng - Thống kê

                            

Họ tên :Lộc Thị Kiều

Email :kieult.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 5/10/1963

Số điện thoại:0973518942

Lĩnh vực phụ trách : Dân tộc

Công chức Văn hóa - Xã hội

                                     

Họ tên :Lộc Thị Kiều

Email :kieult.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 5/10/1963

Số điện thoại:0973518942

Lĩnh vực phụ trách :Lao động - Thương binh và xã hội

Công chức Địa chính - xây dựng

                            

Họ tên: Trần Hạnh Thúy

Email :thuyth.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh :7/11/1986

Số điện thoại :01646294992

Lĩnh vực phụ trách : Công thương

Công chức Văn hóa - Xã hội

                           

Họ tên :Quán Văn Huế

Email :hueqv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 9/9/1984

Số điện thoại:0973199283

Lĩnh vực phụ trách : Văn hóa, TDTT

Công chức Địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường

                                    

Họ tên: Hoàng Thị Luyến

Email :luyeht.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh :23/10/1981

Số điện thoại :0983265426

Lĩnh vực phụ trách : Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công chức Địa chính - xây dựng

                             

Họ tên: Trần Hạnh Thúy

Email :thuyth.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh :7/11/1986

Số điện thoại :01646294992

Lĩnh vực phụ trách : Tài nguyện và môi trường